Integritetspolicy

Skrivning.se ägs och drivs av Tentera AB (org nr 556930-8199). Detta är integitetspolicyn som gäller för tjänsten Skrivning.se.

Allmänt

Vad är personuppgifter?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som personuppgifter i lagens mening. Det innebär t.ex. att följande är att anse som personuppgifter: namn, epostadress, adress och telefonnummer.

Personuppgifter i Skrivning.se

Vissa personuppgifter behöver lagras i skrivning.se. Detta för att det skall vara möjligt för elever att genomföra skrivningar och för att lärare skall kunna bedöma och betygsätta elever.

För elever lagrar vi förnamn och efternamn samt ett unikt id för varje elev (som skolan själv väljer format på). Under provtillfällen lagrar vi även IP-nummer och de texter elever författar.

För lärare lagrar vi förnamn, efternamn, användarnamn och en förvanskad form av lösenordet (s.k saltat och hashat lösenord).

Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att kostnadsfritt begära att få en bekräftelse från oss att vi behandlar dina Personuppgifter, samt begära tillgång till de Personuppgifter som vi behandlar om dig, tillsammans med information om behandlingen och dina rättigheter i samband därmed, ett s.k. registerutdrag.

Ändring av personuppgifter

Elever och lärare har rätt att ändra sina personuppgifter. Lärare kan själva logga in och ändra sina uppgifter. Elever ber enklast sin lärare eller skolans lokala skrivning.se-administratör att ändra sina uppgifter.

Rätt att bli raderad

Elever som inte önskar använda tjänsten skrivning.se har rätt att bli borttagna från tjänsten. I dessa fall kan eleven kontakta läraren och begära detta.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en digital kopia på de Personuppgifter som vi behandlar om dig i ett välkänt, strukturerat digitalt inläsbart format (dataportabilitet) för att använda hos annan.

Lämna klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du inte är nöjd med vår behandling eller av andra skäl anser att vi behandlat dina Personuppgifter på ett felaktigt sätt, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten för dataskydd.

Övrigt

Direkt marknadsföring

Tentera AB vare sig säljer vidare eller själv använder personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte.

Infrastruktur

Alla tjänster vi använder för att bygga skrivning.se driftas av tjänsteleverantörer i Sverige. Inga personuppgifter lämnar någonsin Sverige.

Ändring av Integritetspolicyn

Denna Integritetspolicy kan komma att ändras över tiden, varför vi rekommenderar att du regelbundet besöker denna länk för att ta del av den gällande versionen av Integritetspolicyn.